Scroll to top

LEGISLAȚIE  UTILĂ  SISTEMULUI DE BIBLIOTECI  PUBLICE

Nr. Crt. Actul normativ Descriere
1. LEGEA_334_2002_BIBLIOTECI Legea bibliotecilor Republicată
2. LEGEA Cadru nr. 153/2017 Salarizarea personalului plătit din fonduri publice
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 189 din 25 noiembrie 2008 Privind managementul instituţiilor publice de cultură
4. ORDIN  Nr. 2799/2015 din 10 decembrie 2015 Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management
5. Ordinul Nr 2069 din 1998 Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice
6. HOTĂRÂRE   Nr. 286 din 23 martie 2011 Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
7. Hotărâre nr. 360/2018 din 24 mai 2018 Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Cultură”
8 HOTĂRÂRE   Nr. 442 din 22 iulie 1994 Finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţă judeţeană, și ale municipiului Bucureşti
9. LEGE   Nr. 8 din 14 martie 1996 Legea dreptului de autor şi ale drepturilor conexe
10. LEGE Nr. 111 din 21 noiembrie 1995 Legea privind Depozitul legal de documente
11. LEGE   Nr. 120 din  4 mai 2006 Legea monumentelor de for public
12. LEGE   Nr. 143 din 21 mai 2007 Pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
13. LEGE   Nr. 477 din  8 noiembrie 2004 Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
14. Hotărârea nr. 763 din 21 iulie 2010 Pentru aprobarea  Regulamentului privind Organizarea și desfășurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, precum și din cadrul unităților care funcționează în subordinea ori în coordonarea acestuia și aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale individuale, promovarea și avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, precum și din cadrul unităților care funcționează în subordinea ori în coordonarea acestuia.
15. ORDONANŢĂ   Nr. 26 din 30 ianuarie 2000 Legea asociaţiilor şi fundaţiilor
16. ORDONANŢĂ   Nr. 51 din 11 august 1998 Îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale
17. O.U.G nr. 63 din 2010 Ce modifică și completează Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
18. ORDONANŢĂ   Nr. 80 din 30 august 2001 Privind stabilirea unor normative de  cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
19. ORDIN   Nr. 2062 din  9 iunie 2000 Normele metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice
20. ORDIN  Nr. 923/2014 din 11 iulie 2014 Privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
21. LEGE   Nr. 176 din  1 septembrie 2010 Privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
22. LEGE   Nr. 32 din 19 mai 1994 Privind sponsorizarea
23. LEGE   Nr. 307 din 12 iulie 2006 Apărarea împotriva incendiilor
24. Legea nr. 544 / 2001 Privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
25. Legea nr. 52 / 2003 Privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare
26. OUG nr. 27 / 2002 Privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificări şi completări ulterioare
27. .  Legea nr. 554 / 2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
28. Legea nr. 213 / 1998 Privind bunurile proprietate publică, cu modificări şi completări ulterioare
29. Legea nr. 349 din  6 iunie 2002 Pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
30. HOTĂRÂRE  Nr. 905/2017 din 14 decembrie 2017 Privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
31 O.U.G. Nr. 57 din 03/07/2019 Codul administrativ

 

32 Codul-etic-al-bibliotecarului Codul etic al bibliotecarului din România